Yann Charles

Yann Charles

Senior Vice President, Capital Markets