Richard Haig

Richard Haig

Senior Vice President, Tenant Representation